ANA SAYFA Şirketimiz Ürünlerimiz Komponentler Teknik Bilgiler Servis Hizmetleri Kütüphane Montaj Referanslarımız İletişim
AB Teknik Mevzuatı

 

AT (Avrupa Topluluğu) Direktiflerinin genel içeriği aşağıdaki gibidir.

Kapsam  Kapsam, söz konusu direktifin kapsamına giren ürün gruplarını veya direktifle önüne geçilmek istenen tehlikelerin kapsamını tanımlar.

Ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması  Üye devletler, yalnızca doğru şekilde kurulup, bakımı yapılıp ve tasarlanan amaca uygun olarak kullanıldığında kişilerin emniyet ve sağlığı ile direktifin kapsamına giren kamu yararını ilgilendiren öteki konularda tehlike yaratmayan ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulmasını temin için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu üye devletlerde bir pazar gözetimi yükümlülüğünü gerekli kılmaktadır.

Temel Gerekler  Temel gerekler direktifin eklerinde belirtilir ve direktifin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan her şeyi kapsar. Sadece bu temel gereklerle uyumlu olan ürünler piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest dolaşım  Üye Devletler, CE işareti taşıyan ürünlerin uygulanan CE direktiflerinin bütün hükümleri ile uyumlu olduklarını kabul etmek zorundadırlar. Bu nedenle, Üye Devletler, CE işareti ile ilgili hükümler yanlış uygulanmadıkça, kendi sınırları içinde CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemezler.

Uygunluk varsayımı  Referans numaraları AT Resmi Gazetesinde yayımlanan harmonize standartları uyumlaştıran ulusal standartlarla uyumlu olan ürünlerin bu standartlara eşdeğer temel gereklerle uyumlu oldukları kabul edilir.

Korunma önlemleri  Üye Devletler, amaca uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini veya direktifin kapsamına giren öteki kamu yararına ilişkin hususları tehlikeye atma ihtimali ortaya çıktığında, CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan toplatılması ile ilgili bütün önlemleri almakla yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirmesi  Bir ürünün Topluluk piyasasına sürülmesinden önce, üretici CE işareti iliştirmek maksadıyla, ürününü ilgili direktifte belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşlar  Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, Üye devletlerin ilgili direktifte belirtilen gerekleri karşılayan ve kendi sınırları içinde yerleşik bulunan kuruluşlar arasından atadığı onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

CE işareti  İlgili CE direktifinin bütün hükümleri ile uyumlu olan ürünler CE işareti taşımak zorundadırlar. Bu yüzden, CE işareti özellikle, ürünün ilgili direktifin gereklerine uygun olduğunu ve ilgili direktifte öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösterir.

Uygulamada koordinasyonun sağlanması  Üye Devletlerden birisi veya Komisyon, bir uyumlaştırılmış standardın direktifin temel gereklerini karşılamadığını düşündüklerinde, konu 98/34/EC sayılı direktif tarafından oluşturulmuş olan Teknik Standartlar ve Düzenlemeler Komitesinin gündemine getirilir. Komisyon Komitenin görüşünü de göz önünde bulundurarak üye devletleri, standardın AT Resmi Gazetesinde yayımlanan listeden çıkartılıp çıkartılmayacağı konusunda bilgilendirir.

Uyum ve geçiş dönemi ile ilgili hükümler 

Üye devletlerin direktif hükümlerini ulusal mevzuatlarına mal etmeleri gerekmektedir. Alınan önlemleri de Komisyona bildirmekle yükümlüdürler. Üye Devletler, söz konusu direktifin uygulandığı tarihte kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olan ürünlerin piyasaya sürülmesine söz konusu direktifin belirleyeceği bir tarihe kadar izin vermekle yükümlüdür.

 


.
Bize Yazin
Adiniz*
Email Adresiniz*
Telefon Numaraniz*
Baslik*
Mesajiniz*


.


ANA SAYFA | Şirketimiz | Ürünlerimiz | Komponentler | Teknik Bilgiler | Servis Hizmetleri | Kütüphane | Montaj Referanslarımız | | | | İletişim |Sitemizi bugün 46 kullanici ziyaret etmistir.